Poème calligraphié par l'empereur Huizong

Anthologie bilingue de la poésie chinoise tardive : Vent du Soir

Poèmes chinois

Ballades populaires chantées des Dynasties du Nord
La ballade de Mulan

木蘭辭lán唧唧復唧唧

lán

木蘭當戶織
不聞機杼聲

唯聞女歎息

lán
dāng

zhī
問女何所思
Wèn


suŏ

問女何所憶
Wèn

suŏ

女亦無所思suŏ

女亦無所憶suŏ

昨夜見軍帖
Zuó

jiàn
jun
tiĕ
可汗大點兵

hàn

diăn
bīng
軍書十二卷
Jun
shū
shí
èr
juăn
卷卷有爺名
Juăn
juăn
yŏu

míng
阿爺無大兒
Āér
木蘭無長兄

lán

zhăng
xiōng
願為市鞍馬
Yuàn
wéi
shì
ān

從此替爺征
Cóngzhēng
東市買駿馬
Dōng
shì
măi
jùn

西市買鞍韉

shì
măi
ān
jiān
南市買轡頭
Nán
shì
măi
pèi
tóu
北市買長鞭
Bĕi
shì
măi
cháng
biān
朝辭爺孃去
Zhāo


niáng

暮宿黃河邊


huáng

biān
不聞爺孃喚女聲

wén

niáng
huàn

shēng
但聞黃河流水鳴濺濺
Dàn
wén
Huáng

liú
shuĭ
míng
jiàn
jiàn
旦辭黃河去
Dàn

Huáng


暮至黑山頭

zhì
Hēi
shān
tóu
不聞爺孃喚女聲

wén

niáng
huàn

shēng
但聞燕山胡騎聲啾啾
Dàn
wén
Yān
shān


shēng
jiu
jiu
萬里赴戎機
Wàn


róng

關山渡若飛
Guān
shān

ruò
fēi
朔氣傳金柝
Shuò

chuán
jīn
tuò
寒光照鐵衣
Hán
guāng
zhào
tiĕ

將軍百戰死
Jiāng
jūn
băi
zhàn

壯士十年歸
Zhuàng
shì
shí
nián
guī
歸來見天子
Guī
lái
jiàn
tiān

天子坐明堂
Tiān

zuò
míng
táng
策勳十二轉

xūn
shí
èr
zhuăn
賞賜百千强
Shăng

băi
qiān
qiáng
可汗問所欲

hàn
wèn
suŏ

木蘭不用尚書郎

lán

yòng
shàng
shū
láng
願借明駝千里足
Yuàn
jiè
míng
tuó
qiān


送兒還故鄉
Sòng
ér
hái

xiāng
爺孃聞女來

niáng
wén

lái
出郭相扶將
Chū
guō
xiāng

jiāng
阿姊聞妹來
Ā
jiĕ
wén
mèi
lái
當戶理紅妝
Dāng


hóng
zhuāng
小弟聞姊來
Xiăo

wén
jiĕ
lái
磨刀霍霍向豬羊

dāo
huò
huò
xiàng
zhū
yáng
開我東閣門
Kāi

dōng

mén
坐我西閣牀
Zuòchuáng
脫我戰時袍
Tuō

zhàn
shí
páo
著我舊時裳
Zháo

jiù
shí
cháng
當窗理雲鬢
Dāng
chuāng

yún
bìn
對鏡貼花黃
Duì
jìng
tiē
huā
huáng
出門看伙伴
Chu
mén
kàn
huŏ
bàn
伙伴皆驚惶
Huŏ
bàn
jiē
jīng
huáng
同行十二年
Tóng
xíng
shí
èr
nián
不知木蘭是女郎

zhī

lán
shì

láng
雄兔腳撲朔
Xióng

jiăo
pu
shuò
雌兔眼迷離


yăn


雙兔傍地走
Liăng

bàng

zŏu
安能辨我是雄雌
Ān
néng
biàn

shì
xióng

Afficher le pinyin Masquer le pinyin